ceramic stoneware, black iron oxide, underglazes, epoxy, gouache, plaster of paris, iron pipe, pvc
33”x28”x19”
Back to Top